borstkanker en kinderwens

Pleegouderschap

Bij pleegzorg wordt een kind voor korte of langere periode bij een andere ouder of gezin geplaatst. Het verschil met adoptie is dat u als pleegouder niet juridisch familie wordt van uw pleegkind. Bovendien zijn bij pleegzorg altijd andere partijen betrokken, zoals de eigen ouders, (gezins)voogd en pleegzorgbegeleider.

Om pleegouder te worden zijn er wat betreft de samenstelling van uw gezin geen voorwaarden. Het maakt dus niet uit of u een partner en/of eventuele kinderen heeft. Wel worden bij aanmelding de volgende algemene criteria getoetst:

1. U moet minimaal 21 jaar oud zijn.

2. De Raad voor de Kinderbescherming moet een verklaring van geen bezwaar afgeven (op basis van justitiële documentatie, een uitgebreide verklaring omtrent gedrag). Deze verklaring wordt door de pleegzorginstantie, na uw toestemming, aangevraagd.

3. U moet een stabiele leefsituatie hebben.

 Deze stabiele leefsituatie wordt onder andere bepaald door uw gezondheid. Daarom wordt een medische verklaring van u gevraagd. Op basis hiervan zal een onafhankelijk arts uw situatie beoordelen en mogelijk overleggen met uw eigen arts. Het besluit of en op welk moment u zich beschikbaar kunt stellen als pleegouder zal dus van persoon tot persoon verschillen.

Naast deze algemene criteria vindt er een selectieprocedure plaats en wordt er gezocht naar een goede match tussen kind en pleegouder(s).

Zie www.pleegzorg.nl voor meer informatie.